Tag Archief van: Service

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Dak- en Woningcentrum B.V. De onderhavige algemene voorwaarden, hierna te noemen “de algemene voorwaarden”, worden gebruikt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dak- en Woningcentrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hoevelaken, hierna te noemen “opdrachtnemer”.

Artikel 1. Algemeen: 1.1 De algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder van opdrachtnemer en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden blijft bestaan indien voormelde bestuurder en/of personen niet meer voor opdrachtgever werkzaam zijn. 1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtnemer zowel mondeling als schriftelijk. De wederpartij van opdrachtnemer is degene aan wie opdrachtnemer enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Deze wederpartij wordt hierna aangeduid als “opdrachtgever”. 1.3 Eventuele voorwaarden waarna de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer zonder voorbehoud en schriftelijk worden aanvaard. 1.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden, binden opdrachtnemer slechts, voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen. 1.5 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van onderhavige voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 2. Orders, aanbiedingen en overeenkomsten: 2.1 Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn gebaseerd op door opdrachtgever bij een eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz. van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan. Alle offertes zijn 2 maanden geldig, tenzij schriftelijk anders vermeld. 2.2 Overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komen pas tot stand op het moment dat opdrachtnemer een door opdrachtgever verstrekte schriftelijke opdracht heeft geaccepteerd of indien en voorzover opdrachtgever een door opdrachtnemer verstrekte (schriftelijke) aanbieding of offerte ongewijzigd voor akkoord heeft ondertekend of indien opdrachtgever opdrachtnemer onverkort toelaat tot de (feitelijke) uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden. 2.3 Beschrijvingen in orders, aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn steeds onder voorbehoud van eventuele wijzigingen opgesteld. 2.4 Opdrachtnemer heeft het recht, indien de opdracht voor de levering van product of het verrichten van werkzaamheden niet tot een overeenkomst leidt, alle kosten die opdrachtnemer heeft moeten maken om een aanbieding te kunnen verstrekken, aan opdrachtgever in rekening te brengen. 2.5 De door opdrachtnemer verstrekte adviezen ten aanzien van het aanbrengen c.q. plaatsen of te treffen voorzieningen in verband met de door opdrachtnemer te leveren producten en/of uit te voeren werkzaamheden, zijn geheel vrijblijvend. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor constructieve, technische of bouwkundige voorzieningen, tenzij dit tussen partijen expliciet in de overeenkomst is afgesproken. Een in voornoemd kader door opdrachtnemer aanvaarde opdracht, kan derhalve uitsluitend uit de overeenkomst volgen.

Artikel 3. Levering en levertijd: 3.1 Alle door opdrachtnemer opgegeven levertermijnen zijn slechts indicatief en kunnen nimmer als fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 3.2 Bij niet-tijdige en/of gesteld ondeugdelijke levering dient opdrachtnemer steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij opdrachtgever minimaal een redelijke termijn van 30 dagen dient te geven. 3.3 Overschrijding van de levertermijnen geven opdrachtgever nimmer het recht om zijn (betalings)verplichtingen jegens opdrachtnemer op te schorten. 3.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de levering op te schorten zolang opdrachtgever jegens opdrachtnemer niet volledig aan al zijn (betalings)verplichtingen, al dan niet voortvloeiende uit de betreffende (leverings)opdracht, heeft voldaan.

Artikel 4. Prijzen: 4.1 De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn bindend. 4.2 Opdrachtnemer heeft het recht alle prijsverhogende factoren – waaronder mede begrepen verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks-)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in de valutaverhoudingen – die zijn ontstaan na de totstandkoming van de overeenkomst, aan de opdrachtgever door te berekenen. De Opdrachtgever is gerechtigd om binnen 8 dagen na een kennisgeving van opdrachtnemer daaromtrent, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 5. Uitvoering opdracht en overmacht: 5.1 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de plaats van uitvoering zodanig is ingericht, dat opdrachtnemer het werk zonder enig beletsel kan uitvoeren. Vertraging(en) en (meer)kosten die van een zodanig beletsel het gevolg zijn komen voor rekening en risico van opdrachtgever. 5.2 Van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer is sprake, indien opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, extreme weersinvloeden, blikseminslag, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, bovengemiddeld ziekteverzuim, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van opdrachtnemer als bij derden, van wie opdrachtnemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van opdrachtnemer ontstaan. 5.3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel opdrachtnemer als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft opdrachtnemer slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten en op de vergoeding van de tot dat moment reeds door hem verrichte prestatie. 5.4 Naast de in dit artikel bedoelde bevoegdheid tot ontbinding, heeft opdrachtnemer voorts het recht om ingeval van een situatie als bedoeld in lid 2 (zo nodig) wijziging van de gevolgen van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid: 6.1 Opdrachtnemer draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld aan zijn zijde, door opdrachtgever te bewijzen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 6.2 Ingeval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer, contractueel en buitencontractueel, alsmede van haar bestuurder, haar werknemers en door haar ingeschakelde personen, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van opdrachtnemer wordt uitgekeerd, inclusief het door opdrachtnemer te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de verzekering verstrekt. 6.3 In het geval de in artikel 6.2 bedoelde verzekering van opdrachtnemer in een specifiek geval geen dekking verleent, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van opdrachtnemer alsmede van haar bestuurder, haar werknemers en de door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, exclusief de BTW, zulks tot een maximum van € 2.500,–. 6.4 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen opdrachtnemer instellen ter zake van schade ontstaan door of met de door opdrachtnemer geleverde zaken of diensten. 6.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging ontstaat aan zaken, gereedschappen en materialen van opdrachtnemer, voor zover deze zaken zich bevinden op het werk, tenzij deze schade een gevolg is van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming. 6.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan zaken van opdrachtgever, die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, tenzij opdrachtgever ter zake voldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. Voorts is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van een door opdrachtnemer geleverde zaak, tenzij opdrachtgever aantoont dat er geen sprake is van onoordeelkundig dan wel onzorgvuldig gebruik van de geleverde zaak. 6.7 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet verkrijgen c.q. ontbreken van vergunningen, welke al dan niet vereist zijn voor de uitvoering van de opdracht. 6.8 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor (directe en/of indirecte) schade die kan ontstaan indien de opdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig door, met en/of namens opdrachtgever voorgeschreven materialen, instructies, berekeningen, ontwerpen, tekeningen en/of adviezen, tenzij opdrachtgever bewijst dat opdrachtnemer daardoor niet heeft gehandeld als van een goed opdrachtnemer zou mogen worden verwacht en/of bewijst dat opdrachtnemer de verplichting had om opdrachtgever te waarschuwen.

Artikel 7. Betaling: 7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling onmiddellijk na levering, hetzij contant, hetzij middels afgifte van een incassomachtiging, door opdrachtgever te geschieden. Ingeval opdrachtgever betaalt middels een incassomachtiging is hij tevens verplicht zorg te dragen voor een toereikend saldo op diens bank- en/of girorekening. Indien opdrachtnemer geen gebruik kan maken van de door opdrachtgever verstrekte incassomachtiging omdat het saldo ontoereikend is, is opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling een boeterente van 5% over het factuurbedrag aan opdrachtnemer verschuldigd. Een beroep op compensatie, aftrek of verrekening is voor opdrachtgever uitgesloten. 7.2 Opdrachtnemer is altijd gerechtigd alvorens te leveren een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op vergoeding van onkosten en winstderving. 7.3 Indien in afwijking van art. 7.1 een factuur is toegezonden aan opdrachtgever, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Opdrachtgever is zonder dat ingebrekestelling vereist is in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. 7.4 Bij buitengerechtelijke invordering is opdrachtgever naast de hoofdsom en rente, 15% incassokosten van de hoofdsom verschuldigd. Bij gerechtelijke invordering, blijft opdrachtgever naast de gerechtelijke kosten tevens de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud: 8.1 Opdrachtnemer behoudt de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever geleverde zaken die in het bezit van opdrachtgever zijn, zolang opdrachtgever niet alle betalingsverplichtingen opdrachtnemer heeft voldaan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot vorderingen ter zake van rente en kosten, waarbij de voorbehouden eigendom van de geleverde zaken niet noodzakelijkerwijs behoeft voort te vloeien uit een betreffende onbetaald gelaten (leverings)opdracht.

Artikel 9. Oplevering en reclames: 9.1 Onmiddellijk bij of na (op)levering zal opdrachtgever de deugdelijkheid daarvan samen met opdrachtnemer controleren. Opdrachtgever zal het daarvoor bestemde formulier ondertekenen en ontvangt daarvan een afschrift, welk formulier wordt geacht de (on)deugdelijkheid van het (op)geleverde ten tijde van de ondertekening daarvan aan te tonen. 9.2 Tenzij deze binnen 8 dagen na de overeenkomstig lid 1 bepaalde (op)leveringsdatum door opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer worden gemeld, komen later opgekomen gebreken slechts voor herstel in aanmerking voorzover zij onder de in artikel 11 bedoelde garantie vallen, zulks ter feitelijke beoordeling aan opdrachtnemer.

Artikel 10. Intellectueel eigendom van Opdrachtnemer: 10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele en/of industriële eigendom in het kader van de opdracht bij opdrachtnemer, met name met betrekking tot de door opdrachtnemer ontwikkelde ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, handelsnamen dan wel andere zaken. 10.2 Het is opdrachtnemer toegestaan op ieder moment alle maatregelen ter bescherming van de in art. 10.1 genoemde rechten te treffen en opdrachtgever is gehouden datgene te doen, te gehengen of te gedogen waardoor die rechten voor opdrachtnemer naar beste kunnen gewaarborgd blijven.

Artikel 11. Garantie: 11.1 Met betrekking tot de door opdrachtnemer (op)geleverde zaken gelden vanaf het in artikel 9.1 bedoelde moment van (op)levering de navolgende garantievoorwaarden: a. dakkapel: voor een periode van 10 jaar, op waterdichtheid en materiaal- en fabricagefouten; b. kozijnprofielen: voor een periode van 10 jaar, op waterdichtheid en de UV-bestendigheid; c. rolluiken of screens: voor een periode van 5 jaar. 11.2 Opdrachtnemer zal garantieaanspraken die in overeenstemming zijn met het in lid 1 bepaalde kostenloos herstellen, zulks ter (beslissende) beoordeling van opdrachtnemer. 11.3 Een garantieaanspraak wordt in ieder geval door opdrachtnemer niet gegrond beoordeeld wanneer het gebrek is veroorzaakt door: – normale slijtage; – onoordeelkundig gebruik of behandeling; – verwaarlozing of vernieling; – reparaties en/of wijzigingen aan de producten door anderen dan daartoe door opdrachtnemer aangewezen; – beschadiging door een van buitenaf komende oorzaak. 11.4 Opdrachtgever dient opdrachtnemer te allen tijde de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.Het in artikel 3.2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. 11.5 De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan, dan wel daarvoor overeenkomstig artikel 7.2 zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12. Meer- en minderwerk: 12.1 Opdrachtnemer is niet gehouden om meerwerk uit te voeren dan nadat opdrachtgever daartoe expliciet schriftelijk opdracht heeft gegeven ten kantore van opdrachtnemer. 12.2 Werknemers van opdrachtnemer, die op de plaats van uitvoering aanwezig zijn, worden niet geacht om bevoegd te zijn opdrachtnemer te vertegenwoordigen voor het aangaan van verplichtingen tot het verrichten van meer- en minderwerk. 12.3 Opdrachtnemer is (ook zonder schriftelijke opdracht van opdrachtgever) bevoegd om bij opdrachtgever meerwerk in rekening te brengen, indien en voorzover uit de overeenkomst (evident) blijkt dat het aldus geleverde werk daar geen onderdeel van uitmaakt of ingeval opdrachtgever redelijkerwijs had moeten begrijpen dat de uitvoering van dat (meer)werk voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk was. Er is in ieder geval sprake van aannemelijkheid instemming met het uitgevoerde meerwerk zijdens opdrachtgever, ingeval de totale kosten van het meerwerk niet meer dan 15% van de totale aanneemsom bedragen.

Artikel 13. Ontbinding en annulering: 13.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde partij aan de partij die in verzuim verkeert en indien en voorzover de (gestelde) tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt. 13.2 Ingeval de overeenkomst tussen partijen ziet op aanneming van werk en opdrachtgever stemt in een door opdrachtgever ingeroepen ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, wordt de overeenkomst geacht door opdrachtgever te zijn opgezegd en wordt het werk als onvoltooid opgeleverd beschouwd. Opdrachtnemer heeft steeds recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, minus zijn besparingen (bestaande uit de netto kostprijs van het nog uit te voeren werk). 13.4 Ingeval van annulering van de opdracht zonder dat er zaken door opdrachtnemer geleverd of ten behoeve van opdrachtgever reeds ingekocht zijn, dan is opdrachtgever ter dekking van de zijdens opdrachtnemer gemaakte kosten en gederfde winst een vast percentage van 30% van overeengekomen prijs verschuldigd, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om de daadwerkelijke kosten en gederfde winst bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen: 14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing zoals dat op het moment van aangaan van de betreffende overeenkomst geldend is. 14.2 Van alle geschillen voortvloeiende uit een rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, de algemene voorwaarden, aanbiedingen, offertes van opdrachtnemer alsmede met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, hoe ook genaamd, is de rechtbank te Arnhem in eerste aanleg bevoegd kennis te nemen, tenzij dwingende competentieregels daaraan in de weg staan. 14.3 Een geschil is aanwezig indien één der partijen dit verklaart. Opdrachtnemer is nimmer jegens opdrachtgever gehouden een geschil door middel van arbitrage of bindend advies te laten beslechten, tenzij opdrachtnemer schriftelijk en uitdrukkelijk anders heeft verklaard.

Einde algemene voorwaarden Dak- en Woningcentrum B.V., geplaatst op 15 november 2012.

Technische dienst

Veelgestelde vragen

Offerte aanvraag